Studio Dobrego Smaku

więcej

Sztuka Programowania i Modelowanie 3D

więcej

Warsztaty dla Młodych Odkrywców- cykl

więcej

"Czy można oszukać siłę nacisku i zbudować papierowy most?"

więcej

KUŹNIA WIEDZY W GMINIE WIELICZKA

Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Wieliczka realizuje projekt "Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka".

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w grupie 204 uczniów i 180 uczennic 10 szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Wieliczka za pośrednictwem poszerzenia oferty zajęć o pozalekcyjnych-pozaszkolnych prowadzonych metodami eksperymentu (przedmioty przyrodnicze, matematyka) wykraczających poza podstawę programową i zajęć z zakresu programowania, oraz podnoszenie jakości kształcenia w szkołach dzięki wparciu 20 nauczycieli/lek w formie sieci współpracy i samokształcenia okresie 23 miesięcy realizacji projektu (od 1.08.2017 do 30.06.2019).

W ramach projektu zostaną zorganizowane 3072 godziny zajęć matematyczno-przyrodniczych prowadzonych metodami eksperymentu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 1248 godz. nauki programowania w trakcie lat szkolnych 2017/2018 i 2018/2019; dla 20 nauczycieli szkół objętych wsparciem, działających w ramach sieci zaplanowano 8 spotkań z ekspertami i możliwości samokształcenia oraz praktycznej weryfikacji umiejętności.

Głównymi rezultatami są:
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 15 os.
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 326 uczniów i uczennic
Liczba u/u, którzy podnieśli swoje umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie programowania 144 uczniów i uczennic

Zajęci odbywają się w części bezpośrednio w szkołach, z których pochodzą uczniowie oraz w części w Kampusie Wielickim. Wszystkie zajęcia matematyczne i przyrodnicze prowadzone są metodą eksperymentu pozwalającą na szybsze i skuteczniejsze poznawanie prezentowanych zagadnień oraz zrozumienie otaczającego świata - zamiast suchego poznawania faktów. Zajęcia matematyczne i przyrodnicze odbywają się wyłącznie w grupach 8 osobowych. Rekrutacja na zajęcia odbywa się za pośrednictwem poszczególnych szkół - realizatorów projektu.

W projekcie mogą brać udział uczniowie następujących szkół:
- Szkoły Podstawowej w Golkowicach - Golkowice 454, 30-698 Kraków
- Szkoły Podstawowej w Sierczy - Siercza 428, 32-020 Wieliczka
- Szkoły Podstawowej w Grabiu - Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie
- Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach - Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka
- Szkoły Podstawowej w w Janowicach - Janowice 1, 32-020 Wieliczka
- Szkoły Podstawowej w nr 3 w Wieliczce - ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
- Szkoły Podstawowej w Sygneczowie - Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
- Szkoły Podstawowej w Grajowie - Grajów 177, 32-020 Wieliczka
- Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich - Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka

W ramach projektu zaplanowano także zajęcia programowania z użyciem klocków kreatywnych. Zajęcia będą realizowane w trzech grupach: dla klas I-III szkół podstawowych, dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz dla klas gimnazjalnych i klasy VII szkoły podstawowej. Zajęcia programowania odbywają się wyłącznie w grupach 8 osobowych, natomiast rekrutację realizuje Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.

Projekt "Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka" o numerze RPMP.10.01.03-12-0430/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typy projektu: A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 709 975,00 zł w tym dofinansowanie 673 567,00 zł (94,87 % kosztów kwalifikowanych projektu).

-------------------------------------
Dla uczestników:
Regulamin projektu
Dokumenty dla uczestników projektu (uczniów)


Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka Kampus Wielicki