Studio Dobrego Smaku

więcej

Sztuka Programowania i Modelowanie 3D

więcej

Warsztaty dla Młodych Odkrywców- cykl

więcej

"Dym zaklęty w kostce - SUCHY LÓD!"

więcej

REGULAMIN WARSZTATÓW SOBOTNICH

REGULAMIN WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ
POWIATOWY PARK ROZWOJU SP. Z O.O.


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Warsztatów Edukacyjnych (dalej jako Warsztaty) jest Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105, NIP 6832075715, REGON 122395389, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 395406 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 17 522 000,00 zł, zwany dalej Organizatorem.
 2. Warsztaty obejmują zagadnienia związane z naukami matematyczno-przyrodniczymi.
 3. Celem warsztatów jest wszechstronna edukacja w zakresie tematyki wspomnianej wpunkcie 2.
 4. Warsztaty prowadzą osoby wskazane przez Organizatora, posiadające odpowiednią wiedzę w zakresie tematu warsztatów, zwane dalej Prowadzącymi.
 5. Materiały udostępniane i rozdawane Uczestnikom warsztatów i ich opiekunom stanowią własność intelektualną Organizatora. Powielanie ich, rozpowszechnianie i udostępnianie instytucjom, organizacjom czy osobom trzecim, jest zabronione.
 6. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu zaawansowania w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 7. W warsztatach edukacyjnych może uczestniczyć każda osoba fizyczna, szkoła, instytucja czy organizacja zainteresowana powyższą tematyką, zwane dalej Uczestnikiem.
 8. Liczba osób uczestniczących w Warsztacie jest dopasowana do ich tematyki i wieku Uczestników.
 9. Warsztaty odbywają się w kompleksie edukacyjno-sportowym Kampus Wielicki, ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka lub w innym miejscu wcześniej ustalonym z Uczestnikami Warsztatów.
 10. Terminy Warsztatów podawane są na stronie www.kuzniawiedzy.pl lub ustalane indywidualnie z opiekunem grupy.
 11. Zapisy na Warsztaty odbywają się poprzez Panel Klienta, telefonicznie pod nr telefonu podanym na stronie www.kuzniawiedzy.pl lub mailowo pod adresem kontakt@kuzniawiedzy.pl.
 12. Panel Klienta to aplikacja oparta na przeglądarce sieci web pozwalająca na zapisy na zajęcia, dokonywania płatności za usługi oferowane przez Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o oraz na dostęp do historii aktywności Klienta, dostępna pod adresem www.kampuswielicki.pl.
 13. Zapis na Warsztaty jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas Warsztatów wraz z jego wykorzystaniem w relacjach filmowych i fotorelacjach publikowanych na stronach internetowych, mediach społecznościowych Organizatora, a także w innych materiałach marketingowych (plakaty, ulotki, itp.) i informacyjnych - art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 14. Aktualne ceny Warsztatów znajdują się na stronie www.kuzniawiedzy.pl
 15. Płatności za Warsztaty można dokonać poprzez przelew elektroniczny bezpośrednio z poziomu Panelu Klienta, gotówką lub kartą w kasie Organizatora.
 16. Opłata za udział w Warsztatach powinna być dokonana nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem Warsztatów, chyba że Organizator ustali z Uczestnikiem lub opiekunem grupy inny termin zapłaty.
 17. W przypadku nieobecności na zajęciach, w tym z powodu spóźnienia, koszt uczestnictwa nie będzie zwracany.


REGULAMIN BHP WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

 1. Praca na warsztatach edukacyjnych wymaga skupienia, staranności, dokładności i rozumienia tematyki, a także przewidywania potencjalnych niebezpieczeństw podczas wykonywania eksperymentów.
 2. Bezwzględnie zabrania się jedzenia i picia na terenie warsztatów.
 3. Przy wykonywaniu ćwiczenia należy zachować ostrożność, a w razie wypadku jak najszybciej powiadomić o nim osobę Prowadzącą zajęcia.
 4. Należy przestrzegać czystości i porządku na stanowisku pracy.
 5. Podczas wykonywania ćwiczenia należy często myć ręce, a obowiązkowo przed opuszczeniem pracowni.
 6. Wszystkie doświadczenia są wykonywane w oparciu o instrukcje lub polecenia słowne prowadzącego pokaz i są zawsze nadzorowane.
 7. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poniższych przepisów BHP dotyczących wykonywania ćwiczeń i doświadczeń.
 8. Przy wszelkich pracach należy zachowywać największą ostrożność, pamiętając przy tym, że niedokładność, nieuwaga, niedostateczne zaznajomienie się z przyrządami i właściwościami substancji, z którymi się pracuje, może spowodować nieszczęśliwy wypadek.
 9. Podczas wykonywania ćwiczeń należy unikać głośnych rozmów, krzyków, zbędnego gromadzenia się. W razie konieczności można porozumiewać się półgłosem.
 10. Ćwiczenia należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków ostrożności, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.
 11. Przed przystąpieniem do doświadczeń z użyciem substancji niebezpiecznych, należy zapoznać się z ich kartami charakterystyk.
 12. Przy wszystkich pracach należy w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na zabezpieczenie oczu, tzn. założyć okulary ochronne lub w przypadku doświadczeń z substancjami codziennego użytku prowadzić je tak, aby nie doszło do zaprószenia oka.
 13. Podczas wykonywania doświadczeń należy ubrać fartuch ochronny, okulary ochronne i rękawice jednorazowe, związać długie włosy. Nie nachylamy się nigdy nad naczyniem, w którym przeprowadzane jest doświadczenie.
 14. Wszystkie substancje używane podczas warsztatów chemicznych należy traktować jak trucizny.
 15. Prace z użyciem substancji parzących i dymiących należy przeprowadzać pod wyciągiem (dygestorium).
 16. Na polecenie Prowadzącego warsztaty można sprawdzać zapach substancji przez skierowanie jej par ruchem wachlującym dłoni w stronę nosa.
 17. Przy ogrzewaniu substancji w probówce należy skierować wylot probówki w tę stronę, gdzie nikogo nie ma i potrząsać nią lekko nad ogniem.
 18. Nie należy wykonywać żadnego ćwiczenia i nie należy uruchamiać żadnego przyrządu bez uprzedniego polecenia Prowadzącego warsztaty.
 19. Miejsce pracy musi być zawsze czyste. Pobrane odczynniki, szkło i przyrządy muszą być po zakończeniu ćwiczeń odniesione na właściwe miejsce.
 20. Uczestnicy warsztatów nie myją szkła laboratoryjnego.
 21. Nie należy wykonywać ćwiczeń w brudnych naczyniach – wcześniej użytych lub przy użyciu uszkodzonych urządzeń.
 22. Ćwiczenia należy wykonywać z takimi ilościami i stężeniami substancji oraz w takich warunkach, jakie są podane w instrukcji lub przez osobę nadzorującą.
 23. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone osobie nadzorującej.
 24. Naczynia z odczynnikami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem i nie dopuszczać do ich pomieszania.
 25. Nie należy wrzucać do kosza resztek niebezpiecznych substancji, lecz zbierać je do przeznaczonych na ten cel pojemników.
 26. Żadnych substancji z pracowni nie wolno nikomu dawać, ani brać do domu.
 27. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy z substancjami żrącymi (np. mocne kwasy i ługi), aby zapobiec poparzeniu ciała i zniszczeniu odzieży.
 28. Podczas pracy z palnikiem i substancjami łatwopalnymi zachować należytą ostrożność. Wszystkie doświadczenia wykonywane są pod odpowiednimi wyciągami (dygestorium) z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności..
 29. Po zakończeniu doświadczeń i uprzątnięciu miejsca pracy należy wyrzucić rękawice jednorazowe i umyć ręce.
 30. Substancje niebezpieczne i preparaty chemiczne przechowuje się w odpowiednich pojemnikach oznakowanych według obowiązujących zasad, zawierających nazwę odczynnika, wzór, stopień czystości, termin przechowywania, piktogram informujący o zagrożeniu dla zdrowia i środowiska. Oznakowanie opakowań substancji jest zgodne z kartą charakterystyki substancji.
 31. Substancje niebezpieczne i preparaty chemiczne przechowuje się w zamykanych szafach. Dostęp do nich ma jedynie Prowadzący warsztaty edukacyjne.
 32. Uczestnik wykonujący ćwiczenia musi być ubrany w fartuch laboratoryjny lub inne ubranie zabezpieczające przed zabrudzeniem, w razie potrzeby zaopatrzony w okulary ochronne i rękawiczki. Długie włosy należy spiąć. W odzież zabezpieczającą Uczestnik zaopatruje się sam, okulary ochronne dostarczane są przez Organizatora.
 33. Karty charakterystyk substancji przechowywane są w widocznym miejscu i są dostępne dla Uczestników warsztatów chemicznych.
 34. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych są zapoznawani z kartami charakterystyk substancji, które są używane podczas wykonywania doświadczeń chemicznych.
 35. W sali znajduje się apteczka pierwszej pomocy, gaśnica oraz dostęp do bieżącej wody.
 36. Po wykonaniu doświadczeń substancje pozostałe zabezpiecza się w celu utylizacji.
 37. Utylizację przeterminowanych substancji przeprowadza upoważniona do tego firma.
 38. Każdą osobę obowiązuje znajomość telefonów alarmowych.


Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna – 998
Policja- 997
Alarmowy numer ratunkowy-112


Należy pamiętać, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności unika się
wszelkich zagrożeń, a praca w warsztatach edukacyjnych daje wiele zadowolenia
i satysfakcji.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z zapisem na Warsztaty, Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny przekazywać będą swoje i dziecka dane osobowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 2. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (32-020), przy ul. Piłsudskiego 105, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 395406, kapitał zakładowy 15 552 000,00 zł, NIP 683-207-57-15,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o., tj. realizacji Warsztatów edukacyjnych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz, jeśli wyrażona zostanie odpowiednia zgoda, w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uczestniczące w realizacji świadczonych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez czas prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art.6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub w przypadku zgody na marketing do momentu odwołania zgody.
 6. Każdy kto udostępnił swoje dane osobowe posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 7. Każdy kto udostępnił swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie niemożnością świadczenia usług.

Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka Kampus Wielicki