Półkolonie 2021

więcej


13-04-2016

Konkurs Przyrodniczy dla Młodych Odkrywców

Co żyje w stawie na wiosnę?Regulamin Konkursu Przyrodniczego
1.Postanowienia ogólne :
Organizatorem konkursu jest Powiatowy Park Rozwoju spółka z o.o. w Wieliczce przy ul. J. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000395406, kapitał zakładowy 11.802.000,00 zł, NIP: 6832075715, REGON: 122395389, zwany dalej Spółką
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Pani Agnieszka Socha-Żyznowska,
tel.605 116 589, email kontakt@kuzniawiedzy.pl
Konkurs ma charakter lokalny i adresowany jest do uczestników warsztatów interaktywnych w Kuźni Wiedzy oraz dzieci w wieku 6-12 lat z terenu małopolski.
Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku osobowego przez Spółkę w celach związanych z konkursem.
Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z wystawy pokonkursowej na stronach internetowych, Facebook-u.
2. Cele konkursu :
 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 Zachęcanie do obserwowania i podziwiania przyrody.
 Poznawanie różnorodności biologicznej.
 Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
3. Uwagi formalne :
Do 15 maja 2016 roku, każdy uczestnik chcący wziąć udział w konkursie powinien wysłać swoją pracę na adres Kuźnia Wiedzy, Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka lub dostarczyć ją do sekretariatu Spółki. Uczestnicy indywidualnie przygotowują swoje prace, a po konkursie pozostawiają je na wystawie pokonkursowej. Prace konkursowe uczestnicy mogą zabrać do domu po zamknięciu wystawy albo pozostawić w Kuźni Wiedzy. Wystawa odbędzie się 18 czerwca 2016. Prace konkursowe będą oglądane przez dzieci i młodzież oraz zaproszonych rodziców.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na str. internetowej www.kuzniawiedzy.pl do 20 maja 2016 oraz na Facebook-u
4. Zadanie konkursowe:
Uczestnik indywidualnie przygotuje prace konkursową. Praca może być wykonana w formie : rysunku, malunku, pracy przestrzennej z modeliny, plasteliny czy też fotografii. Prace powinny zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres do korespondencji nr. telefon do kontaktu oraz e-mail.
5. Komisja konkursowa:
W skład komisji wejdą:
dr Bartłomiej Zyśk UP Instytut Biologii,
mgr Martyna Błaszczyk UP Instytut Biologii
Agnieszka Socha-Żyznowska z Kuźni Wiedzy
Przyznawane będą punkty w skali od 0 do 10. Zwycięzcami będą uczestnicy, którzy otrzymają największą ilość punktów.
Nagrody:
Dla osób, które zajmą pierwsze trzy miejsca, przewidziane są nagrody bilet wstępu dla 2 osób na Widowisko Naukowe „Klaun Feliks w Laboratorium Kuźni Wiedzy” 01.06.2016 godz. 9:00 lub 11:00 Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 
powrót
Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka Kampus Wielicki